-

Senin, 05 Januari 2009

NAMA-NAMA TUHAN

"Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. "

(Roma 10:13)

Di dalam Alkitab Tuhan memiliki banyak sekali nama-nama, dan nama-nama Tuhan ini bukanlah seperti nama manusia yang unik yang digunakan untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya, tetapi nama-nama Tuhan ini adalah nama-nama yang menunjuk kepada sifat-sifat atau "karakter-karakter" dari satu-satunya Allah Yang Kekal dan Maha Kuasa.

Berikut ini adalah nama-nama Tuhan dan artinya:

JEHOVAH JIREH - Tuhan menyediakan.
"Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan" ; sebab itu sampai sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan (Jehovahjireh: that is, The Lord will see, or, provide)". (Kejadian 22:14)

JEHOVAH NISSI - Tuhan Panji Kemenangan
"Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya: "Tuhanlah panji-panjiku! (Jehovahnissi: that is, The LORD my banner)" (Keluaran 17:15)

JEHOVAH SHAMMAH - Tuhan Maha Hadir
"Jadi keliling kota itu [Yerusalem baru] adalah delapan belas ribu hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah: TUHAN HADIR DI SITU. (Heb. Jehovahshammah) "
(Yehezkiel 48:35)

JEHOVAH TSIDKENU - TUHAN keadilan kita.
"Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya: TUHAN -- keadilan kita (Heb. Jehovahtsidkenu) ." (Yeremia 23:6)

"Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: TUHAN keadilan kita! (Heb. Jehovahtsidkenu) " (Yeremia 33:16)

** Catatan: Dalam bahasa aslinya kata "keadilan" dalam ayat ini sesungguhnya adalah kata "kebenaran", dan kita sudah mengetahui dengan pasti siapakah yang disebut sebagai Kebenaran di dalam Alkitab. Kitab Yohanes 14:6-7 mencatat demikian:

"Kata Yesus kepadanya: "Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia."

El ROI - Allah Yang Melihat
"Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? (Beerlahairoi: that is, The well of him that liveth and seeth me)" (Kejadian 16:13)

El SHADDAI - Allah Yang Maha Kuasa
"Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa [El-Shadday - the Almighty], hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela." (Kejadian 17:1)

IMANUEL - Tuhan beserta kita.
"Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel [with us (is) God]" (Yesaya 7:14)

"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti: Allah menyertai kita." (Matius 1:23)

AKU ADALAH AKU ADA (The Great I AM) - Allah yang selalu ada dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang.

"Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka: Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang nama-Nya? -- apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU [THE GREAT I AM] telah mengutus aku kepadamu." (Keluaran 3:13-14)

"Sebab itu umat-Ku akan mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, ya Aku [THE GREAT I AM]!" (Yesaya 52:6)

ALLAH ABRAHAM, ISHAK DAN YAKUB
"Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun. "
(Keluaran 3:15)

PENEBUS ISRAEL
"Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah "Penebus kami" sejak dahulu kala."
(Yesaya 63:16)

"Tetapi Penebus mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel." (Yeremia 50:34)

ALLAH SEMESTA ALAM
"Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkan-Nya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi -- TUHAN, Allah semesta alam, itulah nama-Nya." (Amos 4:13)

"Tetapi Penebus mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya Ia memberi ketenteraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel." (Yeremia 50:34)

"Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi." (Yesaya 54:5)

YANG MAHA KUDUS
"Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk."
(Yesaya 57:15)

RAJA DAMAI
"Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat, Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."
(Yesaya 9:6)

MELKISEDEK - Raja kebenaran dan Raja damai sejahtera (yaitu perdamaian rohani antara manusia dengan Allah).
"Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera."
(Ibrani 7:2b)

AJAIB
"Tetapi jawab malaikat TUHAN [yaitu Allah sendiri] itu kepadanya: "Mengapa engkau juga menanyakan nama-Ku? Bukankah nama itu ajaib?" (Hakim 13:18)

YOSUA
Nama Yesus dalam Perjanjian Baru adalah nama yang sama dengan nama Yosua dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang Pemimpin besar dari bangsa Israel.

MIKHAEL - Siapakah yang seperti Allah?
"Pada waktu itu [yaitu pada masa akhir zaman] juga akan muncul Mikhael [yaitu Yesus dalam bentuk Roh], Pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu [Israel]; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar [yaitu masa siksaan yang dahsyat - Markus 13, Matius 24, Lukas 21], seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu." (Daniel 12:1)

YANG SETIA DAN YANG BENAR
"Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil." (Wahyu 19:11)

RAJA SEGALA RAJA
"Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan."
(Wahyu 19:16)

"Sebab TUHAN [yaitu Yehovah] adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala allah."
(Mazmur 95:3)

YEHOVAH - JURUSELAMAT
"Aku, Akulah TUHAN [Jehovah] dan tidak ada Juruselamat selain dari pada-Ku." (Yesaya 43:11)

"Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama: Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! Allah yang adil dan Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku!"
(Yesaya 45:21)

YESUS - JURUSELAMAT
"Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan MENYELAMATKAN umat-Nya dari dosa mereka." (Matius 1:21)

"Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud" (Lukas 2:11)

"Dan katakanlah: "Selamatkanlah kami, ya TUHAN Allah, Penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu."
(1 Tawarikh 16:35)

"Ia [yaitu Daud] berkata: "Ya, TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan Penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." (2 Samuel 22:2-3)

NAMA YANG BARU
"Barangsiapa menang, ia akan Kujadikan sokoguru di dalam Bait Suci Allah-Ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ; dan padanya akan Kutuliskan nama Allah-Ku, nama kota Allah-Ku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allah-Ku, dan nama-Ku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. " (Wahyu 3:12-13)

NAMA DI ATAS SEGALA NAMA
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," [hal ini akan terjadi pada hari kiamat - Mazmur 22:29] bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Filipi 2:5-11)

"dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang." (Efesus 1:19-21)

"Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku [Kristus], supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita." (Yohanes 17:11b)

"Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia [yaitu Kristus], sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. "
(Kisah Para Rasul 4:12)

Jadi di dalam Alkitab Allah menyebut diri-Nya sendiri dengan berbagai macam nama atau sebutan, dan nama Allah yang terakhir adalah "Yesus Kristus", yaitu nama-Nya sebagai Sang Juruselamat. Itulah sebabnya dalam kitab 1 Korintus 6:11 kita membaca demikian:

"Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita."

Dan kitab 1 Yohanes 3:23 memerintahkan demikian:

"Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita."

Dan kitab 1 Yohanes 5:13 menambahkan demikian:

"Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal."

Dan akhirnya dalam kitab Yohanes 14:26 Tuhan Yesus berkata demikian:

"tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku [yaitu nama Yesus], Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu."

"Heaven and earth shall pass away, but My words shall not pass away" (Matthew 24:35)

Tidak ada komentar:

Arsip Renungan

Artikel Renungan favorit pembaca